Sponsor Tom 1 Sponsor #1 Free read É 6

  • Paperback
  • 512
  • Sponsor Tom 1 Sponsor #1
  • K.N. Haner
  • Polish
  • 21 July 2019
  • 9788328338401

K.N. Haner ½ 6 Read

Summary Sponsor Tom 1 Sponsor #1 Sponsor Tom 1 Sponsor #1 Free read É 6 K.N. Haner ½ 6 Read Le rodzące się między nimi uczucie przyniesie nadzieję na lepsze jutro Czy to wystarczy by Nathan zmienił swoje przyzwyczajenia Może to Kalina będzie dyktować warunki W tej grze nie ma jasnych zasad są tylko najciemniejsze zakamarki miłości która wbrew pozorom nie jest prostaHistoria o dziewczynie która oprócz miłości nie ma nic i o mężczyźnie który ma wszystko oprócz miłoś. Tak mi dzy 3 a 4 przez pocz tek kt ry by troszk przesadzony na si ale tu mog am to jeszcz zrozumie bo chodzi o o rowini cie fabu y ale koniec dos owanie ostatnie 50 stron mnie nie tyle rozczarowa y bo pod wzgl dem akcji by o super ale zachowanie g wnego bohatera by o tak g upie po prostu e nie mog tego zrozumie Ale eby nie by niesprawiedliw to rodek by wietny wci gaj cy i to nie jest jeden z kolejnych g upich erotyk w Ta ksi ka ma w sobie si pokazuj e warto walczy o mi o i e ka dy mo e si zmieni zar wno na dobre jak i zej na z cie k pod wp ywem do wiadcze tragedii yciowych Cudowna historia z troch z ym zako czeniem ale mam nadzieje e drugi tom mi to wynagrodzi The Black Ice Score uczucie przyniesie nadzieję na lepsze jutro Czy to wystarczy by Nathan zmienił swoje przyzwyczajenia Może to Kalina będzie dyktować warunki W tej grze nie ma jasnych zasad są tylko najciemniejsze zakamarki miłości która wbrew pozorom nie jest prostaHistoria o dziewczynie która oprócz miłości nie ma nic i o mężczyźnie który ma wszystko oprócz miłoś. Tak mi dzy 3 a 4 przez pocz tek kt ry by troszk przesadzony na si ale tu mog am to jeszcz zrozumie bo chodzi o o rowini cie fabu y ale koniec dos owanie ostatnie 50 stron mnie nie tyle rozczarowa y bo pod wzgl dem akcji by o super ale zachowanie g wnego bohatera by o tak g The Black Painting upie po prostu e nie mog tego zrozumie Ale eby nie by niesprawiedliw to rodek by wietny wci gaj cy i to nie jest jeden z kolejnych g Fire and Desire Mixed Race Movies in the Silent Era upich erotyk w Ta ksi ka ma w sobie si pokazuj e warto walczy o mi o i e ka dy mo e si zmieni zar wno na dobre jak i zej na z cie k pod wp ywem do wiadcze tragedii yciowych Cudowna historia z troch z ym zako czeniem ale mam nadzieje e drugi tom mi to wynagrodzi

Summary Sponsor Tom 1 Sponsor #1

Sponsor Tom 1 Sponsor #1

Summary Sponsor Tom 1 Sponsor #1 Sponsor Tom 1 Sponsor #1 Free read É 6 K.N. Haner ½ 6 Read łasna firma i wysoki status społeczny ułatwiają mu kontakty z kobietami Nie zależy mu jednak na stałym związku ale raczej na spełnianiu własnych zachcianek i fantazji Nie spodziewa się że najzwyklejsza dziewczyna na świecie wywróci jego świat do góry nogamiCo się stanie gdy serce przestanie słuchać rozumu Kalina i Nathan będą błądzić w krainie niedomówień i niepewności a. Zach cona wysokimi ocenami si gn am po t ksi k My la am e to b dzie co mocnego bo pocz tek wietny wr cz z przytupem ale im dalej w las tym wi ksze nudy Nathan kompletnie traci swoj zadziorno Kalina robi si nijaka Nie lubi takich ma o wyrazistych bohater w lubi czu emocje a tu ZERO Czu am si jakbym czyta a relacj zimnego narratora relacjonuj cego faktyco jaki czas pr buj cego spojrze okiem jednego z bohater w powtarzaj cego pewne sceny i dialogi I to mnie w tej ksi ce najbardziej dra ni o czyta am dwa razy te same dialogi i po co Skoro wraz ze zmian punktu widzenia niewiele si zmienia o No i jeszcze wszystko w trzeciej osobie co jeszcze bardziej pot guje relacjonowanie zdarze A je li chodzi o fabu to Kalina jad c na rowerze wpada pod samoch d bogatego Nathana Ten co w niej dostrzega i proponuje jej uk ad sponsorski kt ry ona odrzuca Po sze ciu miesi cach ich drogi ponownie si krzy uj Ona w mi dzyczasie traci w po arze rodzic w i dom i zostaje sama z czteroletni siostr nota bene nie le wygadan jak na tak ma y wiek strzelaj ca tekstami sze ciolatki autorka troch przesadzi a bo wiem jak si zachowuj czterolatki On oferuje jej pomoc D ugo my li e Sabrina to jej c rka I tak bujaj si przez wi kszo ksi ki anga uj c si coraz bardziej dop ki Nathan nie nawali a ona nie zacznie si ci robi c przy tym karier modelki Oczywi cie si gn po kolejn cz g wnie z czystej ciekawo ci Listening Woman by Tony Hillerman Summary Study Guide ułatwiają mu kontakty z kobietami Nie zależy mu jednak na stałym związku ale raczej na spełnianiu własnych zachcianek i fantazji Nie spodziewa się że najzwyklejsza dziewczyna na świecie wywróci jego świat do góry nogamiCo się stanie gdy serce przestanie słuchać rozumu Kalina i Nathan będą błądzić w krainie niedomówień i niepewności a. Zach cona wysokimi ocenami si gn am po t ksi k My la am e to b dzie co mocnego bo pocz tek wietny wr cz z przytupem ale im dalej w las tym wi ksze nudy Nathan kompletnie traci swoj zadziorno Kalina robi si nijaka Nie lubi takich ma o wyrazistych bohater w lubi czu emocje a tu ZERO Czu am si jakbym czyta a relacj zimnego narratora relacjonuj cego faktyco jaki czas pr buj cego spojrze okiem jednego z bohater w powtarzaj cego pewne sceny i dialogi I to mnie w tej ksi ce najbardziej dra ni o czyta am dwa razy te same dialogi i po co Skoro wraz ze zmian punktu widzenia niewiele si zmienia o No i jeszcze wszystko w trzeciej osobie co jeszcze bardziej pot guje relacjonowanie zdarze A je li chodzi o fabu to Kalina jad c na rowerze wpada pod samoch d bogatego Nathana Ten co w niej dostrzega i proponuje jej The White Nights of Ramadan uk ad sponsorski kt ry ona odrzuca Po sze ciu miesi cach ich drogi ponownie si krzy The Black Ice Score ugo my li e Sabrina to jej c rka I tak bujaj si przez wi kszo ksi ki anga The Black Painting uj c si coraz bardziej dop ki Nathan nie nawali a ona nie zacznie si ci robi c przy tym karier modelki Oczywi cie si gn po kolejn cz g wnie z czystej ciekawo ci

Download ↠ PDF, eBook or Kindle ePUB ½ K.N. Haner

Summary Sponsor Tom 1 Sponsor #1 Sponsor Tom 1 Sponsor #1 Free read É 6 K.N. Haner ½ 6 Read Kalina wiedzie niemal idealne życie Ma cudownych rodziców energiczną rezolutną siostrę i wiele planów na przyszłość Oprócz tego nie wdaje się w relacje damsko męskie bo najnormalniej w świecie nie ma na to ani czasu ani ochoty Wszystko się zmienia pewnego dnia gdy jadąc rowerem na uczelnię wjeżdża w auto pewnego mężczyznyNathan na pozór nie ma żadnych problemów Pieniądze w. To nie to co my licieNa ka d ksi k Kasi czekam z niecierpliwo ci a wiele z nich wszystkie czytam szybciej ni s wydane w papierowej wersji I za ka dym razem otrzymuj solidn dawk emocji i szoku Tym razem nie by o inaczej Kalina jest dwudziestojednoletni dziewczyn kt ra studiuje fizjoterapi w Londynie Mieszka razem z rodzicami i m odsz siostr Sabrin na obrze ach miasta Ka dego dnia je dzi do domu busem jednak tego ranka postanawia wybra si rowerem na uczelni aby zaliczy ostatni egzamin w semestrze Podczas jazdy do szko y zamy lona nie zauwa a samochodu a kiedy rozlega si tr bienie jest ju za p no Dziewczyna wpada pod samoch d a ostatnim co widzi przed swoim omdleniem jest przystojny m czyzna kt ry j potr ci Albo raczej pod kt rego samoch d wjecha a W szpitalu poznaje Nathana Collinsa kt ry zaprasza j na kolacj kiedy ta wyzdrowieje Ta jednak okazuje si by totalnym nieporozumieniem i dziewczyna wraca do domu za amana z nieudanej randki Kilka dni p niej egzamin na kt ry ko cem ko c w nie dojecha a przez wypadek specjalnie dla niej odbywa si jeszcze raz i Kalina bez wi kszych problem w zalicza go z najwy sz ocen Kiedy wraca do domu widzi wiele zast p w stra y po arnej a serce przestaje jej bi gdy po ar unosi si z jej doszcz tnie spalonego domu Rodzice dziewczyny gin w po arze razem z ca ym dobytkiem a Kalina zostaje na lodzie bez dachu nad g ow ze swoj czteroletni siostr Ich tu aczka od domu do domu rozpoczyna si a brak pieni dzy szybko zaczyna doskwiera Pewnego dnia po kilku miesi cach w sklepie spotyka Nathana kt ry przyjecha do Londynu do chorej matki Ich znajomo zaczyna si ponownie ale w ca kowicie inny spos b Nathan pragnie pozna Kalin inaczej ni dotychczas poznawa dziewczynyTa za podchodzi do starszego m czyzny z dystansem gdy ci gle pami ta o tej feralnej randceUczucie mi dzy nimi rodzi si samoNiespodziewanieNie jest ono jednak proste a przesz o Nathana nie raz ma w nich uderzy z podw jn si Wcale nie napisa am Wam du o je eli chodzi o fabu To co macie wy ej to tylko pierwsze kilka stron na kt rych ju du o si dzieje Z ka d kolejn stron nast pnym rozdzia em KN Haner rozkr ca akcj coraz bardziej a atmosfera robi si raz napi ta a raz wyluzowana Podczas lektury niemal e czu wszystkie emocje jakie odczuwaj bohaterowie O dziwo Kalin polubi am Jest rozs dn dziewczyn kt ra try razy pomy li zanim zgodzi si na co co mo e mie tragiczne skutki Jak wiecie nie jest u mnie cz sto spotykana przyja do g wnych bohaterek zatem co jest na rzeczyZa Nathanem stoj murem Owszem pope ni kilka b d w kt re ci ko wybaczy ale za ka dym razem szczerze a owa i przeprasza Najwa niejsze jest to e wiedzia co zrobi le i pragn to naprawi Najbardziej irytuj c postaci kt r z ch ci bym odstrzeli a albo spali a w tym po arze jest m odsza siostra Kaliny czyli Sabrina Bo e n mi si w kieszeni otwiera jak tylko widzia am jej imi w ksi ce Przysi gam zabi abym w asnymi r kami gdybym spotka a Ta ma a g wniara jest tak wkurwiaj ca e wiele razy mia am ochot od o y czytnik Ca a historia jest ciekawa i trzyma w napi ciu od samego pocz tku Zaskoczy o mnie to e Kasia od razu zacz a z przytupem Mia am chwil zw tpienia bo ba am si e to BUM sko czy si tak szybko jak si zacz o ale jednak zosta am bardzo pozytywnie zaskoczona gdy fabu a trzyma a poziom do samego ko ca a akcja nie zwalnia a ani na chwil Sponsor jest zaskakuj c ksi k Ju sam tytu m wi nam co innego ni rodek pozycji Nie b d cie zatem uprzedzeni bo historia Nathana i Kaliny jest ciekawa wci gaj ca i napisana z rozmachem W sumie Kasia za ka dym razem zaskakuje mnie coraz bardziej Zacz am si zastanawia kiedy napisze ksi k kt ra rozwali mnie psychicznie i sponiewiera Kiedy taki czas nast pi i wiem o tym doskonale Zako czenie tej pozycji jest nieoczekiwane i nap dza ch na drugi tom Ko czy si cliffhangerem ale wierzcie mi warto czeka na drugi tom Cho by czekanie by o piek em